Bodrog Község szennyvízkezelési beruházása

Kedvezményezett neve: Bodrog Község Önkormányzata
Pályázati felhívás megnevezése: VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés
Projekt azonosítója: 3296956741
Támogatás összege: 290 786 680 Ft
Projekt címe: Bodrog Község szennyvízkezelési beruházása

Bodrog a 147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet 24. § alapján az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területek közé sorolható, mivel nem szerepel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet jegyzékében. A probléma megoldását a sok tekintetben érzékeny környezeti adottságok és az EU csatlakozás szabta elvárások egyaránt sürgetik.

 

A biológiai szennyvíztisztító műtárgy az EU-ban egyértelműen a legismertebb vidéken, 2000 fő alatti településeken használt szennyvíztisztítási megoldás. A „házi biológiai szennyvíztisztító” működési elve azonos a nagy telepekével, azonban a víz helyben marad.

Magyarország csapadékeloszlása a globális éghajlatváltozással párhuzamosan átalakult, azaz ritkábban, de nagyobb mennyiségű csapadék prognosztizálható a MET adatai alapján. A szennyvízkezelés egyben vízelhelyezés is, ezért az előkészítésnek nagy jelentősége van. A biológiai szennyvíztisztító létesítmény 1-50LEÉ (lakosegyenértékű) előregyártott szennyvíztisztító műtárgy. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény két fő részből áll: egy erős, a vegyi hatásoknak tartósan ellenálló műanyag hengerből, és a tisztított vizet a talajba elszivárogtató szivárogtató mezőből/szivárogtató dombból.

 

Az oldómedence feladata az előtisztítás. A műtárgy a beérkező fekáliás szennyvizet ülepíti és az uszadékot eltávolítja. A műtárgyban anaerob, oxigénmentes környezetben történik a szennyvíz lebontása, hideg rothasztással, fűtés és keverés nélkül. A projekt keretében 123 ingatlanon tervezünk kialakítani víztisztító berendezéseket, illetve 2 monitoring kút kerül kialakításra.

 

A szennyvíztisztító kislétesítmény (oldómedencés rendszer) villamos energiát a működéséhez nem igényel, évente 1 alkalommal iszap eltávolítása szükséges. (Megemlítenénk, hogy a 12566 szabvány rendelkezik arról, hogy mekkora iszaptérnek kell lennie, tehát ezt az EU27 (deklarációkor) országának szennyvíztechnikai szakemberei meghatározták, mennyi iszapot kell tudjon tárolni az adott műtárgy. Az oldómedencékben mozgó és villamos energiát igénylő eszköz nincs, üzemszerű felhasználás esetén nem képes elromlani. A berendezésbe levegőt juttató légkompresszor nincs, kizárólag szennyezettvíz átemelő szivattyú üzemelhet a rendszerben, amennyiben az szükséges. A szennyvíztisztító oldómedence technikailag minden pontban megfelel a 12566:1 EU harmonizált szabványnak, tehát az előírt legkomolyabb műszaki feltételeknek tesz eleget. Évente 0,8 m3 eleveniszap keletkezik 4 fő átlagát tekintve, ezt technológiai leírás szerint évente 1 alkalommal lerakóhelyre kell szállítani. Az elszállítás környező szennyvíztelepre történik, előzetes átvételt vállaló dokumentummal igazolva. Az iszap elszállításakor minden berendezést szakember szemrevételez, kiegészítőket ellenőrzi, majd a rendszer gyakorlatilag első telepítéssel egyező módon újraindul.

A műtárgy CE jelöléssel rendelkezik, a szivárogtató mező kialakítására, azaz a műtárgy beépíthetőségére jegyzői engedélyezés szükséges 500 m3/év kibocsájtott vízmennyiség alatt. A rendszer 100% -os biztonsággal üzemeltethető, ami mint minden más esetben megkövetelendő, az a minőségi kivitelezés, melynek ellenőrzését műszaki ellenőr szavatolja. Az oldómedencével szemben fontos előírást a 6/2009. (IV.14) KvVMEÜM-FVM a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védeleméhez szükséges határértékekről és a szennyezések mérésről szóló együttes rendelet tartalmazza. A kiválasztott egyedi oldómedence a fenti paramétereknek megfelel. Az oldómedencék, vagy modern légbefúvásos rendszerek üzemeltetése nem igényel szakképzettséget és nem jelent különösebb gondot. A kiülepedett és részben lebontott szennyvíziszapot évente kell eltávolíttatni, hogy az a hasznos térfogatot ne csökkentse. Az iszapot úgy kell eltávolítani, hogy annak kb. 10%- a oltóiszapként bent maradjon az oldómedencében.