Időközi polgármester választás eredménye

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a szavazatok megszámlálását követően megállapította a polgármester-választás eredményét. 

A polgármester választást Erdei Norbert nyerte 130 szavazattal. Második helyen Szentgróti József végzett 89 szavazattal. Kovács Balázs József 5 szavazatot míg Fehérvári Zsolt István polgármester-jelölt 0 szavazatot kapott.

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 345
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 226
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 2

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a polgármester-választás eredményét megállapító határozata megtalálható a HVB határozatok menüpontban. 

Független Rendészeti Panasztestület

Polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása Bodrog

1/2016.(V. 17.) HVI vezetői határozat

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Bodrog községben a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő

 

határozatot

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság által 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Bodrog községben a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát 11 főben állapítom meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Bodrog Kossuth L. 54.) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. május 20-án (péntek) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

 

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Elrendelem a határozatnak Bodrog Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.bodrog.hu), valamint Bodrog Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

 

INDOKOLÁS

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik (2016. május 13.) napot követő munkanapon.

 

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik (2016. május 13.) napi adatai alapján kell megállapítani.

 

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda elektronikus úton küldött értesítése tartalmazta, mely alapján Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2016. május 13-i állapot szerint 349 fő.

 

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2016. május 13-i állapot szerint 349 fő, ezért az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 11 főben állapítottam meg.

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

A határozat az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

 

Hetes, 2016. május 17.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Időközi polgármester választás

HIRDETMÉNY

A BODROGI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

AZ IDŐKÖZI POLGÁRMESTER
 VÁLASZTÁS IDŐPONTJÁT 

A SZAVAZÁS NAPJA:

2016. JÚLIUS 10.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. május 23-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2016. június 6-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat 

SZAVAZÁS 

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre nincs lehetőség!

Felhívás!

Tisztelt Lakosság!

Bodrog Község Önkormányzatát a továbbiakban a 06/70-198-9595 telefonszámon is elérheti.

Somogyjádi Rendőrörs